Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Kip Online VOF

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel (waaronder ook inbegrepen e-mail) dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: Kip Online als natuurlijke of rechtspersoon, die de kip- en vleesproducten op afstand o.a. via een website aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst, die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van kip- en vleesproducten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een bestelling via website, telefoon, mail of Whatsapp) en waarbij kip- en vleesproducten via een pick-up point aan de consument ter beschikking wordt gesteld op de afgesproken datum.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kip Online VOF

Zuideinde 45B

1121 CK Landsmeer

Telefoonnummer: 0611257808 / 0649239108

Bereikbaarheid: maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 18.00 uur

Emailadres: info@kip-online.nl

KVK-nummer: 82643547

Pick-up punten: – Zuideinde 45b, 1121 CK te Landsmeer

– Pampuslaan 151, 1382 JN te Weesp

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld dan wel aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.

2

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden kip- en vleesproducten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden kip- en vleesproducten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van de kip- en vleesproducten -indien van toepassing- aan de consument de volgende informatie schriftelijk verstrekken of op zodanige wijze meesturen dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

– de datum van levering;

– het pick-up adres;

– een duidelijke melding dat het herroepingsrecht uitgesloten is;

– de informatie over garanties na aankoop;

– de prijs met inbegrip van alle belastingen van de kip- en vleesproducten, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De ondernemer sluit het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uit nu kip- en vleesproducten een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. De ondernemer dient dit duidelijk te melden bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

3

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden kip- en vleesproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:

– deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen; of

– de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van de kip- en vleesproducten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat ervoor in, dat de kip- en vleesproducten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod gestelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of houdbaarheid op het moment van verkoop (met inachtneming van de tgt-datum= te gebruiken tot datum) en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen door de consument van bestellingen van kip- en vleesproducten en bij de uitvoering daarvan.

2. Daartegenover staat dat de consument verantwoordelijk is voor het zorgvuldige, gekoelde vervoer gedurende korte tijd na levering door de ondernemer vanaf het pick-up punt, het nadien koel bewaren tot gebruik binnen twee dagen na aankoop daarvan dan wel het direct invriezen van de kip- en vleesproducten in verband met de bederfelijkheid daarvan.

3. De consument dient de bestelling op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip op te halen bij het aangegeven pickup-adres wat heeft te gelden als plaats van levering. Het pick-up adres dient de ondernemer tijdig aan de consument kenbaar te maken.

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging op het pick-up punt vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen, nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden voor het deel wat niet is uitgevoerd.

5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft voor het niet-uitgevoerde deel van de overeenkomst onverwijld restitueren.

Artikel 10 – Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dienen de door de consument verschuldigd bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder dat de consument recht heeft op korting, verrekening of opschorting.

2. Wanneer vooruitbetaling is afgesproken bij het aangaan van de overeenkomst kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer schriftelijk is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een

4

termijn van veertien dagen na ontvangst van de herinnering heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedrage tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door de ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 -Algemene bepalingen

1. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Oktober 2021